Често задавани въпроси?

Актът за раждане и актът за граждански брак са под формата на дубликат с правоъгълен печат (от съответната община) на гърба. Всички общински документи трябва да имат правоъгълен печат от общината за чужбина.

При заверка на дипломи трябва да се има предвид, че същите подлежат на първоначална заверка в Министерството на образованието и науката (като за по-старите дипломи е необходим оригинала на дипломата и нотариално заверено копие), която отнема около 5 работни дни. В тази графа попадат следните документи: диплома за средно образование, диплома за висше образование, приложение към диплома за висше образование, академична справка, уверение (без медицинските и училищата по изкуствата: художествени, музикални и т.н., а също така зрелостни свидетелства). В Консулски отдел на МВнР се заверява превода на нотариално завереното копие на дипломата, след заверка на МОН, като сроковете са от 2 до 6 дни в зависимост от вида на поръчката.

Подписи, поставени пред Нотариус на декларации, пълномощни, протоколи и устави. Решение за създаване на фирмата и удостоверение за актуално състояние, издадени от фирмените подразделения с оригинални подписи и мокри печати. Препис от решението с мокри печати се заверява в Министерството на правосъдието, превежда се и се легализира в КО на МВнР.

Съгласно български държавен стандарт една машинописна страница с преводи се състои от 1800 знака с интервал. Минималното количество е една страница.

Дипломи: диплома за средно образование – около 2-3 стр., диплома за висше образование – 1-2 стр., приложение към диплома за висше образование – около 3 стр., в зависимост от броя на положените изпити, академична справка – около 3 стр., в зависимост от броя на положените изпити, уверениe – около 1 стр. Общински документи: акт за раждане, акт за граждански брак, удостоверение за семейно положение, удостоверение за наследници, удостоверение за родствена връзка, удостоверение за идентичност – обикновено всички са около 1 стр. Документи, издавани от съда: свидетелство за съдимост – около 1 стр., съдебно решение на фирма – около 4-5 стр., пълномощно на фирма – около 1-3 стр. Медицински свидетелства – около 1-3 стр.

Сроковете зависят от вида на документите и институциите, в които трябва да се заверяват. В Консулски отдел бърза поръчка се заверява за два дни, а бавната – за четири работни дни.

За редовни клиенти това е стандартна практика, а за нови клиенти, подлежи на допълнителна уговорка, в зависимост от езика и големината на документа.